Praktijk voor psychotherapie

Psychotherapie

In mijn praktijk bied ik Nederlandstalige en Engelstalige psychotherapie aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor psychische klachten. Te denken valt aan somberheidsklachten-, angst- of spanningsklachten, of een negatief zelfbeeld. Sommige mensen willen hulp bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Anderen hebben minder specifieke klachten, maar ervaren een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop hun leven gaat. Meer informatie over verschillende psychische klachten waarvoor mensen psychotherapeutische behandeling zoeken vindt u op www.psychischegezondheid.nl.

 

Ik werk vanuit een psychoanalytisch kader. Psychoanalytische psychotherapie heeft tot doel meer zicht te krijgen op onbewuste motivaties en drijfveren. Dit bewustwordingsproces draagt bij aan een grotere keuzevrijheid, hetgeen meer ruimte biedt voor voldoening en tevredenheid. In het geval van rouw kan psychotherapie helpen bij de verwerking van emotionele pijn en leiden tot meer acceptatie. Zie www.psychotherapie.nl of www.lvvp.info voor meer informatie over de werkwijze en doelstellingen binnen psychotherapeutische behandelingen.

 

Coaching

In mijn praktijk bied ik eveneens Nederlands- en Engelstalige coaching aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en ouders met opvoedingsvragen. Coaching is begeleiding voor mensen die vragen hebben over hun eigen functioneren, of dat van hun kinderen, zonder dat er van ernstige psychologische klachten te spreken valt. Waar psychotherapie tot doel heeft om belemmerende psychische klachten te behandelen, is coaching een vorm van begeleiding om iemands functioneren te optimaliseren en welbevinden te verhogen.

 

NB Psychotherapie wordt geheel tot gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed.

Werkwijze

Ik ben integratief opgeleid en heb kennis heb van verschillende theoretische modellen en werkwijzen. Ik werk vanuit een geïntegreerde en persoonlijke visie, waarbij ik de behandeling afstem op de klachten en hulpvraag van de patiënt. De behandeling kan zowel gericht zijn op afgebakende klachten, als op de gehele persoon waarbij de focus ligt op iemands voorgeschiedenis en breder functioneren. In mijn optiek is elke behandeling een unieke samenwerkingsrelatie tussen therapeut en patiënt, waarbinnen beide partijen zich inzetten om de gewenste doelen te bereiken.

Ik bied de mogelijkheid van (twee-)wekelijkse gesprekken van 45 minuten per gesprek. De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een aantal jaren, afhankelijk van de klachten en hulpvraag van de betreffende persoon.

Proces

Voor psychotherapie is een verwijzing van een huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Klik hier voor de voorwaarden, zodat u deze vooraf met uw huisarts kunt bespreken.

U kunt telefonisch of per email contact met mij opnemen, waarbij u kort uw klachten en hulpvraag benoemt. Hierna biedt ik een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek van 30 minuten. Dit gesprek gebruik ik om een aantal praktische zaken met betrekking tot vergoedingen door de verzekeraar te bespreken (zie Kosten en Vergoedingen). Tevens biedt deze eerste kennismaking gelegenheid voor beide partijen om in te schatten of er een basis is voor een goede samenwerkingsrelatie. Indien gewenst volgt hierna de intake bestaande uit twee gesprekken waarin uw klachten, hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. In het geval dat een van beide partijen om welke reden dan ook besluit om geen vervolgafspraken te maken, kan ik indien gewenst meedenken over een eventuele verwijzing naar een andere hulpaanbieder.

Na de intake doe ik een behandelvoorstel. Dit voorstel kan bestaan uit verder onderzoek, verwijzing naar een andere behandelaar of een behandelaanbod bij mij. Wanneer u akkoord gaat met een behandelvoorstel bij mij ondertekenen beide partijen een behandelovereenkomst. We plannen een aantal afspraken en een moment van evaluatie. De evaluatiemomenten worden gebruikt om te bepalen of een behandeling het gewenste effect heeft. In overleg wordt besloten tot het voortzetten, dan wel aanpassen of afronden van de behandeling.

Samenvattend:

  • kennismakingsgesprek indien gewenst
  • intake van ongeveer twee gesprekken
  • adviesgesprek waarna ofwel verder onderzoek, ofwel doorverwijzing, ofwel een behandelvoorstel
  • ondertekenen behandelplan

NB Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €50,- in rekening.

Kosten en vergoedingen

Verzekerde zorg

Wanneer uw huisarts vaststelt dat er mogelijk sprake is van  een psychiatrische stoornis zoals omschreven in de DSM-V (handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association) komt u in aanmerking voor zogenaamde verzekerde zorg. U kunt de kosten van een intake/diagnostisch traject dan (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uit dit traject blijkt dat de klachten inderdaad passen binnen een DMS-V classificatie, kunt u de kosten van verdere behandeling eveneens (gedeeltelijk) declareren.

De kosten van een dergelijke behandeling worden vastgesteld door de NzA. De NzA werkt met een zogenaamde DBC-systematiek. Binnen deze systematiek wordt geen uurtarief gehanteerd, maar bestaan er verschillende tariefgroepen. Op basis van het aantal behandelminuten en de gestelde psychiatrische diagnose wordt na afloop van het behandeltraject, berekend in welke tariefgroep een behandeling uitkomt. Aan het eind van de behandeling kan er een factuur worden opgesteld. Patiënten dienen deze factuur vervolgens zelf bij hun zorgverzekeraar te declareren en te voldoen. Zie (www.nza.nl) voor verdere toelichting op het DBC-systeem.

Contractvrije behandelaar

Ik heb er voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Hoeveel van de behandelkosten u precies vergoed krijgt hangt af van uw specifieke polis. Als u een restitutiepolis heeft, heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. Bij een naturapolis heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding (variërend van 50% tot 90%).

Het is daarom raadzaam om bij uw zorgverzekeraar te informeren welke type polis u heeft (natura of restitutie) en hoeveel procent van de kosten van ongecontracteerde zorg krijg u vergoed krijgt.  Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

NB sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

Onverzekerde zorg

Voor behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en ‘andersoortige problemen’) heeft de NzA een maximaal uurtarief vastgesteld. Voor 2019 is dat €105,25 per sessie. Ook in het geval er sprake is van klachten die in principe vergoed worden binnen de verzekerde zorg, kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Voor mensen die de behandeling zelf (moeten) betalen hanteer ik een tarief van €95,- per sessie (90% van het NzA tarief).

NB. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €95,- in rekening.

De therapeut

Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut, en werk in mijn praktijk met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Momenteel volg ik een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut. Daarnaast bied ik EMDR voor de verwerking van traumatische ervaringen (zie www.emdr.nl voor meer informatie over deze behandeling).


Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). In dit privacystatement kunt u zien hoe ik omga met uw gegevens. Met dit kwaliteitsstatuut voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoedde zorg. Tevens heb ik in 2018 de kwaliteitsvisitatie van de LVPP met goed resultaat doorlopen.