Psychoanalytische behandelvormen

Psychotherapie & Psychoanalyse

In mijn praktijk bied ik zowel psychotherapie als psychoanalyse aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor psychische klachten. Te denken valt aan somberheidsklachten-, angst- of spanningsklachten, of een negatief zelfbeeld. Sommige mensen willen hulp bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Anderen hebben minder specifieke klachten, maar ervaren een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop hun leven gaat. Meer informatie over verschillende psychische klachten waarvoor mensen psychotherapeutische behandeling zoeken vindt u op www.psychischegezondheid.nl. Voor informatie over richtlijnen mbt behandeling van psychische stoornissen is te vinden op ggzstandaarden.nl

Ik werk vanuit een psychoanalytisch kader. Psychoanalytische behandelingen hebben tot doel meer zicht te krijgen op onbewuste motivaties en drijfveren. Dit bewustwordingsproces draagt bij aan een grotere keuzevrijheid, hetgeen meer ruimte biedt voor voldoening en tevredenheid. In het geval van rouw kan psychotherapie helpen bij de verwerking van emotionele pijn en leiden tot meer acceptatie. Zie www.psychotherapie.nl of www.lvvp.info voor meer informatie over de werkwijze en doelstellingen binnen psychotherapeutische behandelingen. 

Opvoedingsconsulten

In mijn praktijk bied ik eveneens Nederlands- en Engelstalige opvoedingsconsulten aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en ouders met opvoedingsvragen. Het gaat om begeleiding voor mensen die vragen hebben over hun eigen functioneren als ouders, of dat van hun kinderen, zonder dat er van ernstige psychologische klachten te spreken valt. 

 

NB Psychotherapie wordt geheel tot gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Psychoanalyse en Opvoedingsconculten vallen niet binnen de verzekerde zorg en worden niet vergoed.

Werkwijze

Ik ben integratief opgeleid en heb kennis heb van verschillende theoretische modellen en werkwijzen, maar heb me gespecialiseerd in de psychoanalytische en systemische visie. De behandeling wordt afgestemd op de klachten en hulpvraag van de betreffende patiënt, en is gericht op de gehele persoon. In mijn denken over klachten en problemen heb ik aandacht voor de voorgeschiedenis en het bredere functioneren van mensen. Ik zie elke behandeling als een unieke samenwerkingsrelatie tussen therapeut en patiënt, waarbinnen beide partijen zich inzetten om de gewenste doelen te bereiken.

Ik bied de mogelijkheid van één of meerdere gesprekken per week van 45 minuten per sessie. De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een aantal jaren, afhankelijk van de klachten en hulpvraag van de betreffende persoon.

Proces

U kunt telefonisch of per email contact met mij opnemen. Ik bied de mogelijkheid van een gratis telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek gebruik ik om een aantal praktische zaken te bespreken. Tevens biedt dit eerste contact gelegenheid voor beide partijen om in te schatten of er een basis is voor een goede samenwerking. Indien gewenst volgt hierna de intake bestaande uit een aantal gesprekken waarin uw klachten, hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. In het geval dat een van beide partijen om welke reden dan ook besluit om geen vervolgafspraken te maken, kan ik indien gewenst meedenken over een eventuele verwijzing naar een andere zorgaanbieder.

Na de eerste gesprekken doe ik een behandelvoorstel. Dit voorstel kan bestaan uit verder onderzoek, verwijzing naar een andere behandelaar of een behandelaanbod bij mij. Wanneer u akkoord gaat met een behandelvoorstel dan sluiten we een behandel- en betalingsovereenkomst met elkaar. Op terugkomende evaluatiemomenten staan we stil bij de vraag of de behandeling het gewenste effect heeft. In overleg wordt besloten tot het voortzetten, dan wel aanpassen of afronden van de behandeling.

Samenvattend:

  • telefonisch contact indien gewenst
  • intake van twee tot vijf gesprekken
  • adviesgesprek waarna ofwel verder onderzoek, ofwel doorverwijzing, ofwel een behandelvoorstel

Om de kosten van psychotherapie te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar is een verwijzing van een huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Klik hier voor de voorwaarden, zodat u deze vooraf met uw huisarts kunt bespreken.  Voor psychoanalyse of een opvoedingsconsult is geen verwijzing nodig. 

 

NB Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €100,- in rekening.

Kosten en vergoedingen

Psychoanalyse

Het sessietarief van psychoanalyse is niet wettelijk vastgelegd en wordt in samenspraak afgestemd, afhankelijk van iemands mogelijkheden op dat moment.

Psychotherapie – Verzekerde zorg

Wanneer uw huisarts vaststelt dat er mogelijk sprake is van  een psychiatrische stoornis zoals omschreven in de DSM-V (handboek voor psychiatrische stoornissen van de American Psychiatric Association) komt u in aanmerking voor verzekerde zorg. U kunt de kosten van een intake/diagnostisch traject dan (gedeeltelijk) declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer uit dit traject blijkt dat de klachten inderdaad passen binnen een DMS-V classificatie, kunt u de kosten van verdere behandeling eveneens (gedeeltelijk) declareren.

De kosten van een dergelijke behandeling worden vastgesteld door de NzA. In januari 2022 is een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd, het zogenaamde zorgprestatiemodel. Uitleg hierover is te vinden in de patientenfolder van de LVPP.

Binnen het zorgprestatiemodel wordt ik geacht sessies te registreren als zorgprestaties. Deze zorgprestaties laat ik door Claire Assendelft maandelijks in rekening brengen, zij verstuurt de facturen.  Patiënten dienen deze factuur vervolgens zelf bij hun zorgverzekeraar te declareren en aan mij te betalen.

Het huidige NZa tarief voor een diagnostiek consult is €162,76.

Het huidige NZa tarief voor een behandelconsult is €139,38.

De tarieven voor diagnostiek- en behandelconsulten door een psychotherapeut in een vrijgevestigde praktijk zijn te vinden op de website van de NZa. 

Polis 

Als u een restitutiepolis heeft, heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. Bij een naturapolis heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding (variërend van 50% tot 90%). Het is daarom raadzaam om bij uw zorgverzekeraar te informeren welke type polis u heeft (natura of restitutie) en hoeveel procent van de kosten van ongecontracteerde zorg krijg u vergoed krijgt.  Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

NB Sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het marktconforme tarief vergoeden. Dat is een lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

Psychotherapie – Onverzekerde zorg

Voor behandeling van klachten die niet onder de verzekerde zorg vallen (zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen en ‘andersoortige problemen’) heeft de NzA een maximaal tarief van €117,33 per sessie vastgesteld. Ook in het geval er sprake is van klachten die in principe vergoed worden binnen de verzekerde zorg, kunt er voor kiezen de behandeling zelf te betalen. Voor mensen die de behandeling zelf betalen hanteer ik een tarief van €110,- per sessie.

NB. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Voor afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden afgezegd breng ik, ongeacht de reden van afzegging, €100,- in rekening.

De therapeut

Ik ben afgestudeerd als kinder- en jeugdpsycholoog, waarna ik een vervolgopleiding tot BIG geregistreerd psychotherapeut heb afgerond. Middels de NVPP opleiding heb ik me gespecialiseerd tot  psychoanalytisch psychotherapeut. Momenteel volg ik de NPaV  opleiding tot psychoanalytica. Daarnaast ben ik EMDR therapeut. In mijn praktijk werk ik met kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met uiteenlopende problematiek. 


Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). In dit privacystatement kunt u zien hoe ik omga met uw gegevens. Met dit kwaliteitsstatuut voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoedde zorg. Tevens ben ik aangesloten bij de LVVP en heb ik in 2023 de kwaliteitsvisitatie van de LVPP met goed resultaat doorlopen. In het geval u een klacht wil indienen over een aspect van de behandeling kunt u terecht bij een klachtenfunctionaris van de LVVP. Meer informatie is te vinden op Klachtenregeling. 

BIG registratie nummer:  79917981616

KvK nummer: 60331623