Praktijk voor psychotherapie

Psychotherapie

In mijn praktijk bied ik Nederlandstalige en Engelstalige psychotherapie aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die hulp zoeken voor psychische klachten. Te denken valt aan somberheidsklachten, angst- en spanningsklachten, of een negatief zelfbeeld. Sommige mensen willen hulp bij de verwerking van pijnlijke ervaringen. Anderen hebben minder specifieke klachten, maar ervaren een algeheel gevoel van onvrede over de manier waarop hun leven gaat. Meer informatie over verschillende psychische klachten waarvoor mensen psychotherapeutische behandeling zoeken vindt u op www.psychischegezondheid.nl.

 

Psychotherapie kan helpen om meer grip te krijgen op ongewenste gevoelens en ongewenst gedrag. Psychotherapie is gericht op het vergroten van zelfinzicht waardoor de mogelijkheid ontstaat om keuzes te maken die leiden tot meer voldoening en tevredenheid. In het geval van rouw kan psychotherapie helpen bij de verwerking van emotionele pijn en leiden tot meer acceptatie. Zie www.psychotherapie.nl of www.lvvp.info voor meer informatie over de werkwijze en doelstellingen binnen psychotherapeutische behandelingen.

 

Coaching

In mijn praktijk bied ik eveneens Nederlands- en Engelstalige coaching aan kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen en ouders met opvoedingsvragen. Coaching is begeleiding voor mensen die vragen hebben over hun eigen functioneren, of dat van hun kinderen, zonder dat er van ernstige psychologische klachten te spreken valt. Waar psychotherapie tot doel heeft om belemmerende psychische klachten te behandelen, is coaching een vorm van begeleiding om iemands functioneren te optimaliseren en welbevinden te verhogen.

 

NB Psychotherapie wordt geheel tot gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekering. Coaching valt niet binnen de verzekerde zorg en wordt niet vergoed.

Werkwijze

Ik ben integratief opgeleid en heb kennis heb van verschillende theoretische modellen en werkwijzen. Ik werk vanuit een geïntegreerde en persoonlijke visie, waarbij ik de behandeling afstem op de klachten en hulpvraag van de cliënt. De behandeling kan zowel gericht zijn op afgebakende klachten, als op de gehele persoon waarbij de focus ligt op iemands voorgeschiedenis en breder functioneren. In mijn optiek is elke behandeling een unieke samenwerkingsrelatie tussen therapeut en cliënt, waarbinnen beide partijen zich inzetten om de gewenste doelen te bereiken.

Ik bied de mogelijkheid van wekelijkse gesprekken van 45 minuten per gesprek. De duur van de behandeling varieert van enkele maanden tot een jaar of langer, afhankelijk van de klachten en hulpvraag van de betreffende persoon.

Proces

Voor psychotherapie is een verwijzing van een huisarts nodig. Deze verwijzing moet aan bepaalde specifieke voorwaarden voldoen. Klik hier voor de voorwaarden, zodat u deze vooraf met uw huisarts kunt bespreken.

U kunt telefonisch of per email contact met mij opnemen, waarbij u kort uw klachten en hulpvraag benoemt. Hierna biedt ik een kosteloos en vrijblijvend eerste gesprek van 30 minuten. Dit gesprek gebruik ik om een aantal praktische zaken met betrekking tot vergoedingen door de verzekeraar te bespreken (zie Kosten en Vergoedingen). Tevens biedt deze eerste kennismaking gelegenheid voor beide partijen om in te schatten of er een basis is voor een goede samenwerkingsrelatie. Indien gewenst volgt hierna de intake bestaande uit twee gesprekken waarin uw klachten, hulpvraag en voorgeschiedenis in kaart worden gebracht. In het geval dat een van beide partijen om welke reden dan ook besluit om geen vervolgafspraken te maken, dan kan ik indien gewenst meedenken over een eventuele verwijzing naar een andere hulpaanbieder.

Na de intake doe ik een behandelvoorstel. Dit voorstel kan bestaan uit verder onderzoek, verwijzing naar een andere behandelaar of een behandelaanbod bij mij. Wanneer u akkoord gaat met een behandelvoorstel bij mij ondertekenen beide partijen een behandelovereenkomst. We plannen een aantal afspraken en een moment van evaluatie. De evaluatiemomenten worden gebruikt om te bepalen of een behandeling het gewenste effect heeft. In overleg wordt besloten tot het voortzetten, dan wel aanpassen of afronden van de behandeling.

Samenvattend:

  • kennismakingsgesprek indien gewenst
  • intake van twee gesprekken
  • adviesgesprek waarna ofwel verder onderzoek, ofwel doorverwijzing, ofwel behandelvoorstel
  • ondertekenen behandelplan

NB Met betrekking tot het afzeggen van afspraken geldt een 24-uurs regeling. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Binnen 24 uur breng ik €50,- in rekening, ongeacht de reden voor afzegging.

Kosten en vergoedingen

De kosten van psychotherapie worden vastgesteld door het NzA. Het maximale tarief voor psychotherapie is door de NzA vastgesteld op €94,50 per sessie (www.nza.nl).

Psychotherapie wordt in principe (gedeeltelijk) door uw verzekeraar vergoed. Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Hoeveel u precies vergoed krijgt hangt daarom af van uw specifieke polis (restitutie of natura). Bij een restitutiepolis heeft u recht op volledige vergoeding van de behandelkosten. In het geval van een naturapolis, heeft u recht op gedeeltelijke vergoeding varierend van 50% tot 90%. Dit hangt af van uw zorgverzekeraar en kunt u nagaan door de volgende vraag te stellen: ‘Hoeveel procent van de kosten van ongecontracteerde zorg krijg ik vergoed?’ Zie lvvp.info voor uitgebreide toelichting op het zorgsysteem en vergoedingsregelingen.

NB sommige verzekeraars geven aan dat ze bij een restitutiepolis 100% van het markconforme tarief vergoeden. Dat is een ander, lager, tarief dan het NZa tarief. Vaak komt de vergoeding neer op 90% van de totale kosten. U kunt dit vooraf bij uw verzekeraar navragen.

In alle gevallen betaalt u de kosten van uw eigen risico.

De therapeut

Ik ben kinder- en jeugdpsycholoog en BIG geregistreerd psychotherapeut, en richt me in mijn werk op  kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen met uiteenlopende problematiek. Momenteel volg ik een opleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut waarmee ik me specialiseer in  behandelingen voor problemen op het gebied van persoonlijkheid. Daarnaast bied ik EMDR voor de verwerking van traumatische ervaringen (zie www.emdr.nl voor meer informatie over deze behandeling).


Door middel van dit kwaliteitsstatuut voldoe ik aan de voorwaarden voor het bieden van vergoedde zorg. Als BIG geregistreerd psychotherapeut ben ik gehouden aan de beroepscode voor psychotherapeuten (zie hier). In deze privacystatement kunt u zien hoe ik omga met uw gegevens.

Contact en wachttijden

Masja Schakenbos

06 47 51 84 13

Olympiaplein 4

1076 AB

Amsterdam

 

Wachttijden maart 2018

Er is op dit moment een aanmeldstop in de praktijk.

Wanneer u geen beschikbare behandelaar kunt vinden, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat u contact op kunt nemen met uw gemeente.